R Akiva Adler

UNIQUE OPPORTUNITY: Harav Chaim Kanievsky Shlit"a: 'SUCCESS' and 'NACHAS FROM CHILDREN'


Dear Family & Friends שיחיו,

I am reaching out to you during this very special time of year with a unique opportunity to take part in the mitzvah of כתיבת ספר תורה. I am supporting a Sefer Torah Campaign benefiting 3 of our local Mosdos here in Golders Green.

Please see this short VIDEO where R' Chaim Kanievsky has given his brochoh to donors: 'They should have success' and 'Good Children'.
http://stcampaign.com/video


Please help raise much needed funds for our local mosdos by supporting me in reaching my target.


Thank you very much.

DONATIONS

Date from Donation Comments

04-04-201921:12:19

F W £20.00

04-04-201921:10:54

F W £20.00

04-04-201921:08:49

Fam Weiss £200.00

04-04-201916:53:25

Lloyd & Elise Kafton £22.50

03-04-201913:42:51

E Rubin £20.00 The best thing that you ever did was to appoint Mrs Askal as head of early years! She is an example of dedication, commitment and ensuring that every girl reaches her full potential and gains strong foundations! May HKBH give you the S''D to employ many more like her!

02-04-201921:52:51

stuart the driver £40.00

02-04-201920:57:29

A Weinstein £1,000.00

01-04-201923:44:53

The Brothers. £20.00

01-04-201923:41:44

Yisroel meir Adler £60.00

01-04-201923:23:40

M tescher £60.00

01-04-201923:01:42

Yossi Kaplan £360.00

01-04-201922:34:47

Martin Oppenheimer £60.00 We are proud of Uncle Akiva

01-04-201922:33:05

Uri Kaplan £100.00 Keep up all your amazing work for Chinuch in NW London- you have made a real difference!

01-04-201922:21:25

Anonymous £72.00 Haztolocha in all your avoidas hakodesh you do for North West

01-04-201922:15:36

Family Rozner £60.00 Much Hatzlacha!

01-04-201922:12:32

your biggest supporter Steinberg £100.00 to the most amazing husband which moisad are you opening next?

01-04-201921:54:13

Jossi Lipschits £60.00 הצלחה רבה

01-04-201921:17:02

tes tes £20.00

01-04-201921:14:48

Eli Zeliger £100.00

01-04-201921:08:11

E Y Aviram £100.00

01-04-201920:54:22

Rabbi Y A Oppenheimer £60.00

01-04-201920:52:31

Ziskind Landau £200.00

01-04-201920:51:18

Shea Schreiber £150.00

01-04-201920:14:00

Menachem Deutsch £20.00

01-04-201920:07:16

The Charity Commission £405.00 In admiration of Akiva Adler, a selfless and tireless individual who spends the vast majority of his wake hours enhancing Chinuch in North West London and beyond

01-04-201919:57:50

Yaakov Dunner £100.00
הצלחה גדולה וכל הברכות לגיסי ידי"נ הנפלא הר"ר עקיבא ונו"ב אחותי היקרה שיחיו
המשקיעים כל נשמתם נפשם ומאודם בהתמסרות נפלאה עד אין שיעור
Nothing too big or too small for you !!!
בהוקרה והערכה ואהבת נפש יעקב זאב דונר ומשפחתו

לעלוי ולטובת נשמת אמנו מרת חנה זעלדא בת ר' מרדכי יהושע הכהן נלב"ע ד' ניסן תשע"ה

01-04-201919:56:27

Chaim Pinter £100.00 With immense הכרת הטוב for all you do and have done for our children
לע"נ חיה גיטל רחל בת ר' משה יעקב

01-04-201919:12:25

0 sternbuch £100.00

01-04-201919:11:44

Anonymous £112.50

01-04-201918:51:01

Yechezkel Stern £200.00 Reb Akiva - Stay strong

Its

ChinuchUK

01-04-201918:40:25

Anonymous £60.00

01-04-201918:34:47

Binyomin Oppenheimer £60.00 בברכת הצלחה בכל מעשי ידיכם

01-04-201918:27:08

A L Cass £500.00

01-04-201918:19:37

Joshua Stobiecki £200.00 you should be matzliach

01-04-201918:18:29

Pinchos Karnial £360.00

01-04-201917:20:26

Shaya Yackov £360.00

01-04-201916:21:32

Elyokim feldman £1,000.00

01-04-201916:02:49

Anonymous £67.50

01-04-201915:44:06

The Staff of BSS 'Best School in Town' £360.00 To our esteemed governor Mr Adler:
We salute your tireless work on behalf of our school as it is your stamina and ambition that drives us on!
We wish you much הצלחה in this venture, and further.

01-04-201915:25:03

Moishy Heller £60.00 With admiration to the efforts you have put in to the kehilla over decades in chinuch and further afield!

01-04-201914:52:50

Moishy Grunfeld £20.00

01-04-201914:48:06

Anonymous £10,000.00 This is in appreciation for your continuous hard work for the community

01-04-201914:44:14

B Dunner £100.00 Hatzlocho Raboh B'chol Masei yedeichem, Vetelchu michayil el choyil from admiring cousin B

01-04-201914:38:54

B Stern £20.00

01-04-201914:35:16

Amors Take Away £60.00

01-04-201913:19:35

Dovid Lobenstein £360.00

01-04-201913:10:01

S O Halpren £1,000.00

01-04-201912:34:53

Anonymous £810.00 Dear Reb Akiva. רבי חייא would be proud of the amount of work you do כדי שלא תשתכח תורה מישראל

01-04-201911:18:46

Anonymous £2,000.00

01-04-201911:07:44

Yisroel Freidman £60.00

01-04-201911:06:15

S Rosner £60.00

01-04-201911:05:02

Chaim S £60.00

01-04-201911:03:50

S.E Rosner £100.00

01-04-201911:02:06

Anonymous £20.00

01-04-201911:00:46

Anonymous £20.00

01-04-201910:06:39

Mrs M Grosz £100.00 May Hashem give you continued Koach in your Avoidas Hakodesh

31-03-201923:50:59

Lawrence Reich £60.00

31-03-201923:49:27

Y mossberg £100.00 יהי רצון שתשרה שכינה בכל מעשה ידיכם וכשם שהגעת עד הלום כן יעזר ה' יתברך שתזכו להרבות גבולי הקדושה מתוך בריאות השלימות והרחבות הדעת - מש' מאסבערג

31-03-201923:25:37

Basya Rakow £60.00

31-03-201922:56:02

Yossi Feldman £600.00

31-03-201922:39:56

Rebetzin Schlesinger £40.00

31-03-201922:24:56

הרב ישעיה שלעזינגר שליט״א £60.00 You will succeed בעז״ה

31-03-201922:22:29

Melissa Glass £67.50

31-03-201921:57:16

הרב זלמן ראטה גאב״ד וויידיטשקא £100.00 לכבודו של נזר העסקנים הרב עקיבא תמשיך להרבות תורה וקדושה בכל רחבי לונדון לאיו״ט

31-03-201921:49:31

Michael Benaim £100.00 Reb Akiva - ילכו מחיל אל חיל , Michael Benaim

31-03-201921:38:42

Mordche Bodner £200.00 Reb Akiva,

With utmost admiration for your untiring efforts on behalf of the klal!!!!

31-03-201921:38:21

yehoshua Adler £200.00

31-03-201921:07:10

Elkan Adler £112.50

31-03-201920:57:45

Moshe Adler £100.00

31-03-201918:09:38

Shua Fulda £60.00

31-03-201918:05:46

Yisroel Meir Adler £360.00

31-03-201918:05:41

B Zwiebel £60.00 Hatzluche Rabbeh!
Binyumin Zwiebel

31-03-201917:50:13

dean cohen £100.00

31-03-201917:31:34

Anonymous £225.00

31-03-201917:00:21

Mr Rakow £200.00 Wishing you continues Hatzloche in being Matzliach with the next generation.

31-03-201916:57:14

Moses Rubin £60.00 Thank you.

31-03-201915:35:00

Family Marks £30.00 Thanks for all your hard work!!

31-03-201913:37:25

Avi Berkovitz £1,000.00 Hatzlocho

31-03-201913:30:21

Anonymous £180.00

31-03-201912:32:30

Philip Weinstein £360.00

31-03-201912:15:34

Anonymous £2,500.00

31-03-201912:14:25

Rommy £30.00 בהצלחה רבה

30-03-201921:52:14

E Shasha £120.00

30-03-201920:36:44

Bm Pollak £30.00 With much hakoras hatov !

29-03-201917:16:38

Chaim Knopf £1,000.00 In honour of R' Akiva & Mrs Adler - tireless Askonim.
Thank you for for BSS where my daughters received such wonderful chinuch

29-03-201916:35:22

suri £50.00 Dear DADDY no words can express my admiration and appreciation for all your tireless work for me and for everyone else may Hashem bentch you with koiach ,gezunt, parnosa and nachas ad 120 love suri xxx

29-03-201911:07:08

Anonymous £625.00

28-03-201921:06:48

B Dunner £40.00 Hatlocho!

28-03-201920:54:16

Henry Last £400.00 Exemplary Askan!

28-03-201920:12:58

M Lobenstein £1,000.00

28-03-201920:08:50

Michael Freedman £100.00

28-03-201912:18:19

Pinchas Askal £50.00 לכבוד ההנהלה המסורים לבית ספר המיוחד בית שרה שנירר. יישר כח והצלחה רבה
ה' עמכם גבורי חיל...

27-03-201922:23:07

Andrew Sprung £180.00

27-03-201920:38:42

Yechiel Cooper £360.00 Hatzlocho Rabboh & hakoras hatov!

27-03-201920:14:40

R Ambalo £50.00

27-03-201920:03:05

Y Pels £12,000.00 לזכות ולהצ׳ ישראל פלס ומשפחתו

27-03-201918:17:56

Tammar Joseph £30.00

27-03-201917:35:05

bobby green £180.00 hatzlocho rabo with another community project

27-03-201916:00:08

J Sanger £5,000.00 ״פרשת נצבים״ להצ׳ ר׳ יו״ט ב״ר אברהם זנגר

27-03-201911:45:21

Anonymous £30.00 Much continued Brocha and hatzlocha!

26-03-201921:32:53

Anon Anon £10,000.00 לע״נ היקר הבלתי נשכח הרב החסיד ר יצחק בן ר אברהם אריה הלוי זצ״ל

26-03-201919:02:00

£30.00

25-03-201923:06:16

Rabbi Dunner £10.00

25-03-201910:40:41

Akiva Fehler £225.00

24-03-201919:30:19

Avrumi Teicher £100.00

24-03-201916:08:00

Moishe Frankel £225.00 Thank you for everything you do for our kehilla!!

24-03-201914:34:02

David Landau £500.00

24-03-201911:45:53

Anonymous £1,000.00 Akiva keep up your incredible work on behalf of our community

23-03-201923:19:21

Michal Adler £30.00 To the most outstanding father in the world, wishing you continued Hatzlocha and Nachas ein guzint.

Love your best daughter,

Michal

23-03-201922:52:34

Anonymous £637.50

23-03-201922:39:30

Purim £340.00

23-03-201922:34:03

Gad Shalif £1,000.00

23-03-201922:28:34

Shiras Devorah Governors £500.00 In Admiration!!!!

23-03-201922:22:22

Anonymous £500.00

23-03-201922:16:11

Moshe Aaron £800.00

23-03-201922:14:12

Anonymous £1,000.00

23-03-201922:12:21

Anonymous £300.00

23-03-201922:06:56

Anonymous £1,800.00 Hatzlocha

22-03-201911:18:32

Zevy Dunner £30.00

22-03-201911:17:00

Michael Waxler £30.00

22-03-201911:15:39

Anthony Moshal £180.00

22-03-201911:14:01

Miguel Abadi £100.00

22-03-201911:11:26

D Lyons £50.00 Hatzlocho

22-03-201911:09:24

W stern £100.00 הצלחה רבה

21-03-201911:17:59

Michael Yattah £50.00

20-03-201916:33:53

Yehoshua Adler £50.00 In honour of Akiva. If you can't beat him, join him!

20-03-201914:28:17

Aryeh Melinek £312.50 In honour of Reb Akiva Adler an outstanding Askan who has changed the face of NW London

20-03-201911:51:00

Lippy Brenig £50.00 Hatzlacha Raba!

20-03-201910:57:10

Moshe Fogel £30.00 הרבה הצלחה ובעזרת השם

20-03-201910:48:21

A. Adler £10.00

20-03-201908:51:19

Anonymous £250.00

20-03-201901:43:53

Mark Adler £100.00 In Honor of Daddy and Mommy and all your hard work!! - Yisroel Meir and Esti

Fundraising Stats

RAISED

  • Goal£80,000.00
  • Amount Raised £70,309.50
  • Goal Achieved88%
  • People Donated132
×
About Teams Donate Contact